Biblioteka poleca

Gość
EDUKACJA ZDROWOTNA. PODSTAWY TEORETYCZNE, METODYKA, PRAKTYKA

Barbara Woynarowska (red. nauk.)


To kompendium wiedzy dotyczące kształtowania kompetencji umożliwiających ludziom dbanie o zdrowie własne i społeczności, w której żyją.
W pierwszej części podręcznika omówiono teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, nakreślono jej etyczne aspekty, opisano role i kompetencje
osób prowadzących edukację zdrowotną oraz przedstawiono metodykę jej prowadzenia. Druga – praktyczna część – dotyczy wybranych obszarów
tematycznych w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży. W tej sekcji, wzbogaconej o gotowe scenariusze zajęć, poruszono zagadnienia związane z edukacją w zakresie:
dbałości o ciałozdrowia psychicznego, żywienia, aktywności fizycznej, bezpieczeństwa, zdrowia seksualnego, zapobiegania zachowaniom ryzykownym, bycia aktywnym pacjentem. (Notka od Wydawcy)KIERUNKI WSPÓŁCZESNEJ PROMOCJI ZDROWIA I PREWENCJI ZABURZEŃ. PROFILAKTYKA XXI WIEKU. ZAGROŻENIA I WYZWANIA. TEORIA I PRAKTYKA

Patrycja Stawiarska

Autorka w sposób wielowymiarowy przedstawia kwestię promocji zdrowia i prewencji zaburzeń w odniesieniu do różnych obszarów funkcjonowania człowieka.
Przedstawione i omówione zostały przykłady programów profilaktycznych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, dla osób zdrowych oraz przejawiających
dysfunkcje w różnych obszarach życia i funkcjonowania. W książce zaprezentowano i szczegółowo omówiono interaktywne metody pracy z jednostką i grupami. (Notka od Wydawcy)

 

EDUKACJA ZDROWOTNA Z ELEMENTAMI TEORII WYCHOWANIA. PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

Wiesława Ciechaniewicz, Paweł Chruściel

Niebywałą zaletą proponowanej pozycji jest połączenie zagadnień edukacji zdrowotnej z teorią wychowania.
Tematy opracowano w sposób skondensowany i schematyczny, przy zachowaniu zasady przejrzystości, co umożliwi
studentom systematyczne przygotowywanie się do zajęć. Dodatkową zaletą niniejszego opracowania jest możliwość
wykorzystania zawartych w nim treści w sposób aktywizujący wychowanków i edukowanych. Na końcu każdego rozdziału
zamieszczono pytania sprawdzające zakres opanowania przez czytelnika prezentowanych treści. (Notka od Wydawcy)


TERAPIA PEDAGOGICZNA W TEORII I DZIAŁANIU. WYBRANE ZAGANIENIA

Barbara Skałbania, Teresa Lewandowska-Kidoń

Książka jest zwartym kompendium wiedzy o teoretycznych i praktycznych zagadnieniach związanych z terapią pedagogiczną.
Połączenie teorii z praktyką pedagogiczną i diagnostyczno-terapeutyczną stanowi o wysokiej wartości tego opracowania. 
Wybrane i omówione w publikacji zagadnienia są bardzo cenne. Autorki przekazały w niej bowiem własne praktyczne doświadczenia.
Jest to przydatny materiał, szczególnie dla rozpoczynających swoją pracę terapeutów, dzięki któremu mogą się ono zorientować
w nieprzebranej ilości koncepcji teoretycznych, a także metod i technik terapeutycznych z nich wyrosłych – dostępnych,
lecz wymagających selekcji pod kątem poszczególnych dzieci. (Z recenzji) książki)

 

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA. PODSTAWY I ZAGADNIENIA SZCEGÓŁOWE

Judith S Beck

Ucząc zasadniczych umiejętności, książka ta pokazuje, jak zaangażować pacjenta w proces terapii,
opracować staranną konceptualizację przypadku, zaplanować leczenie i ustrukturyzować sesje.
Nowe rozdziały zamieszczone w drugim wydaniu zawierają wskazówki do przeprowadzenia diagnozy
i wdrożenia aktywizacji behawioralnej. Wyjaśniono w nim kluczowe techniki terapeutyczne, w tym sposoby
rozpoznawania, weryfikowania i podważania myśli automatycznych, modyfikowania podstawowych
założeń i przekonań kluczowych oraz przeprowadzania interwencji behawioralnych i ukierunkowanych na doświadczanie.
Przedstawiono także wskazówki dotyczące radzenia sobie z trudnościami i zapobiegania nawrotom.
(Notka od Wydawcy)


WIZERUNEK. JAK GO ZMIERZYĆ I JAK POPRAWIĆ

Izabela Szlis

Książka zawiera nowatorskie i oryginalne podejście do zarządzania wizerunkiem firmy. Dotyczy istoty
oraz sposobu kształtowania, percepcji i pomiaru wizerunku. Uwzględnia złożoność relacji w sieci
interakcji rynkowych i społecznych. Przedstawia prawa i zależności teoretyczno-empiryczne między
elementami systemu rynkowego, w ramach którego powstaje rozbieżność między aspiracjami (wizerunek pożądany)
a rzeczywistością (wizerunek rzeczywisty). Ustalenie zakresu rozbieżności między pożądanym a rzeczywistym wizerunkiem
stanowi punkt wyjścia do formułowania strategii, celów i działań naprawczych, zmierzających do minimalizacji luki
między nimi. Praca stanowi usystematyzowaną koncepcję pomiaru wizerunku, która może być zaadaptowana w różnych
sferach działalności gospodarczej.
(Notka od Wydawcy)

 


ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH. WYBRANE PROBLEMY

Danuta Borecka-Biernat, Katarzyna Wajszczyk, Katarzyna Walęcka-Matyja

Konflikty społeczne to nieuchronne zjawisko przenikające ludzką egzystencję, mogące destruktywnie
i konstruktywnie oddziaływać na jednostkę czy grupę. Dlatego niezwykle istotne jest poznanie mechanizmów
wyzwalających proces konfliktowy, jak i strategie radzenia sobie z nimi, aby rozwijać kompetencje umożliwiające
umiejętne zarządzanie tymi trudnymi sytuacjami. Ważne i cenne są podejmowane w monografii rozważania teoretyczne,
które dają możliwość spojrzenia na zagadnienie konfliktu w kontekście środowiska szkolnego i rodzinnego, a także pozwalają
na usystematyzowanie pewnych ważnych kwestii. Duże znaczenie mają rozdziały o charakterze empirycznym, będące
sprawozdaniami z badań własnych ich Autorów. Wyniki prezentowanych badań poszerzają dotychczasową wiedzę w obszarze
problemów dotyczących sytuacji konfliktowych w różnych środowiskach wychowawczych.
(Notka od Wydawcy)